Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva
 

O nama

Aktivnosti

Projekti

Kampanje

EkoBor - bilten Ekološkog kluba

Arhiva

Korisni linkovi

Kontakt


Odgovorite na našu anketu i učestujte u sastavljanju novog Lokalnog ekološkog plana opštine Bor


Klimatske promene

Klimatske promene


Ekološki dani Bora

Eko-dani


Posetetite stranice
projekta Oplanetise!


AKADEMIJA ODRŽIVOSTI


Dobrodošli na našu WEB stranu!

KARAVAN NAUKE TIMOČKI NAUČNI TORNADO -TNT 2016

PROJEKAT "TRAGOM ČOVEKA DO REKA"


01. septembar 2016.

KARAVAN NAUKE TIMOČKI NAUČNI TORNADO -TNT 2016


PROJEKAT "TRAGOM ČOVEKA DO REKA"Organizatori:


DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA BOR
TEHNIČKI FAKULTET BOR UNIVERZITETA BEOGRAD
TEHNIČKA ŠKOLA BOR
OSNOVNA ŠKOLA "3. OKTOBAR" BOR
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" ZAJEČAR
FONDACIJA "DR BERISLAV RISTIĆ BERKO"Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine odobrilo je Društvu mladih istraživača Bor i partnerima projekat „TRAGOM ČOVEKA DO REKA“ koji treba da se realizuje u okviru programa KARAVAN NAUKE TIMOČKI NAUČNI TORNADO - TNT 2016. u periodu septembar-novembar 2016. godine u partnerstvu sa OŠ “3. oktobar“ Bor, OŠ “Desanka Maksimović“ Zaječar, Tehnička škola Bor, Tehnički fakultet u Boru i Fondacija „Dr Berislav Ristić Berko“.

Obzirom da je jedan od prioriteta ekološke politike definisan LEAP-om opštine Bor i razvoj ekološke svesti i ekoloških znanja, Društvo mladih istraživača Bor opredelilo se da svoje edukativne, informativne, volonterske i druge aktivnosti posebno usmeri na jačanje ekološke svesti usmerene na borbu protiv zagađenja i za zaštitu voda. Pri tom se oslanja na bogato iskustvo svojih ranijih istraživačkih projekata u oblasti voda, ali i posebno na bogato iskustvo edukativnih programa.

Opredeljenje da se posebno usmeri na probleme zaštite voda posebno je pojačano aktivnostima u okviru procesa pridruživanja EU. U projektu "Regionalna platforma istočne Srbije za pristupanje EU" u kome aktivno učestvuje Društvo mladih istraživača Bor kao glavni prioriteti u oblasti životne sredine utvrđeni su rešavanje problema voda i zaštite prirode i utvrđene preporuke istočne Srbije u sektoru voda i sektoru zaštite prirode u procesu pridruživanja EU.

Obzirom na procenu da će proces rešavanja problema zagađenja voda u skladu sa kriterijumima EU dosta dugo trajati, Društvo mladih istraživača Bor se opredelilo da, u skladu sa svojom misijom i zajedno sa partnerima, svoj doprinos pruži jačanjem ekološke svesti i znanja prevashodno mladih ljudi (učenika osnovnih i srednjih škola i studenata, naročito onih koji se školuju na ekološkim smerovima srednjih škola i fakulteta) kroz inovativne edukativne forme kao što su radionice, istraživačke promocije, festivali nauke i dr. u kojima su oni nosioci edukacije svojih vršnjaka. Ovi mladi ljudi će narednih godina, kada se stvore potrebni uslovi i kada rešavanje izuzetno složenih problema zagađenja industrijskih i komunalnih voda, racionalnog korišćenja voda, razvoja adaptivnih mera očuvanja voda u vezi sa klimatskim promenama i drugo, dođu u prvi plan, biti motivisani da učestvuju u odlučivanju, ali i da svojim znanjem doprinose zaštiti voda.

Projekat se bavi planiranjem i organizovanjem radionica za različite uzraste učenika (nižih i viših razreda osnovne škole, srednje stručne škole sa ekološkim smerovima) i studenta ekoloških studijskih grupa u opštinama Bor i Zaječar na kojima će biti obrađene odgovarajuće teme obrazovnih paketa - Zeleni paket i Dunavska kutija koje se odnose na vodu i zaštitu voda i na osnovu toga pripremljeni ogledi, demonstracije i prezentacije o vodi i zaštiti voda koji će biti uneti u programe i od strane samih učenika biti izvedeni na festivalima nauke i noćima istraživača u Boru i Zaječaru kao inovativnim oblicima ekološke edukacije što će značajno doprineti jačanju ekološke svesti i znanja posebno mladih o potrebi i značaju zaštite voda. Primeniće se i promovisati korišćenje multimedijalnih obrazovnih paketa –„ZELENI PAKET“ i „ DUNAVSKA KUTIJA“ širem krugu učenika i nastavnika kroz formu festivala nauke i na taj način proširiti potencijalni dometi u unapređenju ekološke edukacije u školama. Primarna ciljna grupa su učenici osnovnih škola, srednjih stručnih škola (ekoloških smerova) i studenti ekoloških smarova koji će, nakon realizovanih pripremnih radionica, biti osposobljeni da kao vršnjački edukatori prezentuju teme iz oblasti zaštite voda na naučnim manifestacijama.

Finalni rezultati projekta biće predstavljeni i promovisani kroz programe KARAVANA NAUKE TIMOČKI NAUČNI TORNADO - TNT 2016. i to kroz Borsku noć istraživača i Zaječarsku noć istraživača 30. septembra 2016, kao i kroz Festival nauke u Boru 5. novembra i Festival nauke u Zaječaru 26. novembra 2016. godine.
Karavan nauke "Timočki naučni tornado" - TNT 2016. je kompleksan program koji se realizuje na području istočne Srbije već peti put zaredom od 2012. godine, sa osnovnim ciljem da doprinese reformi sistema obrazovanja kroz razvoj posebnog modela vanastavnih i vanškolskih aktivnosti prevashodno u oblasti prirodnih i tehničkih, ali i ostalih nauka, utiče na porast znanja i podizanje motivacije učenika za daljim školovanjem, razvoj veština i kompetencija učenika i nastavnika, razvoj ekološke svesti, jačanje partnerstva, kao i saradnje škola i okruženja.

DETALjAN OPIS PROJEKTA


«Tragom čoveka do reka»Opis problema Borska sredina poznata je kao crna ekološka tačka u kojoj je do skora dominirao problem aerozagađenja iz metalruških pogona proizvodnje bakra. Nacionalni i lokalni strateški dokumenti (Lokalni ekološki akcioni plan) kao glavni ekološki problem Bora isticali su zagađenje vazduha, a kao glavni prioritet ekološke politike rešavanje ovog problema. Sagledavanja stanja ekološke svesti koje je dva puta sprovodilo Društvo mladih istraživača Bor u priremama za donošenje lokalnog ekološkog akcionog plana (2003. prilikom izrade prvog LEAP i 2013. godine prilikom revizije LEAP Bor) pokazalo je da je ekološka svest građana Bora toliko dominantno pod uticajem problema aerozagađenje da su potisnuti svi ostali ekološki problemi, posebno problem zagađenja voda, zemljišta, zaštite očuvane prirode i dr.

Uvođenjem nove tehnologije u metalurške pogone proizvodnje bakra napravljen je krupan iskorak u rešavanju aerozagađanja te su u prvi plan izbili ostali prioriteti ekološke politike definisani u lokalnom ekološkom akcionom planu, a pre svega problem zagađenja voda (kao što je Bor bio crna ekološka tačka zagađenog vazduha, Borska reka je najzagađeniji vodotok Srbije koji ugrožava i Dunav - istovremeno prostor očuvane prirode u okruženju Bora ima brojne planinske izvore i reke, rezerve pitke vode koje treba zaštititi i sačuvati) .

Obzirom da je jedan od prioriteta ekološke politike definisan LEAP-om i razvoj ekološke svesti i ekoloških znanja, Društvo mladih istraživača Bor opredelilo se da svoje edukativne, informativne, volonterske i druge aktivnosti posebno usmeri na jačanje ekološke svesti usmerene na borbu protiv zagađenja i za zaštitu voda. Pri tom se oslanja na bogato iskustvo svojih ranijih istraživačkih projekata u oblasti voda, ali i posebno na bogato iskustvo edukativnih programa.

Opredeljenje da se posebno usmeri na probleme zaštite voda posebno je pojačano aktivnostima u okviru procesa pridruživanja EU. U projektu "Regionalna platforma istočne Srbije za pristupanje EU" u kome aktivno učestvuje Društvo mladih istraživača Bor kao glavni prioriteti u oblasti životne sredine utvrđeni su rešavanje problema voda i zaštite prirode i utvrđene preporuke istočne Srbije u sektoru voda i sektoru zaštite prirode u procesu pridruživanja EU.

Obzirom na procenu da će proces rešavanja problema zagađenja voda u skladu sa kriterijumima EU dosta dugo trajati, Društvo mladih istraživača Bor se opredelilo da, u skladu sa svojom misijom, svoj doprinos pruži jačanjem ekološke svesti i znanja prevashodno mladih ljudi (učenika osnovnih i srednjih škola i studenata, naročito onih koji se školuju na ekološkim smerovima srednjih škola i fakulteta) kroz inovativne edukativne forme kao što su radionice, istraživačke promocije, festivali nauke i dr. u kojima su oni nosioci edukacije svojih vršnjaka. Ovi mladi ljudi će narednih godina, kada se stvore potrebni uslovi i kada rešavanje izuzetno složenih problema zagađenja industrijskih i komunalnih voda, racionalnog korišćenja voda, razvoja adaptivnih mera očuvanja voda u vezi sa klimatskim promenama i drugo, dođu u prvi plan, biti motivisani da učestvuju u odlučivanju ali i da svojim znanjem doprinose zaštiti voda.

Ciljevi projekta

Opšti ciljevi

Unapređenje svesti o značaju zaštite voda i mogućnostima svakog pojedinca da svojim delovanjem i znanjem doprinese zaštiti voda, posebno motivisanje, edukovanje i uključivanje dece i mladih u aktivnosti usmerene na popularizaciju i jačanje svesti o zaštiti voda.

Realizovanje prioriteta Lokalnog ekološkog akcionog plana opštine Bor i nacionalnih ekoloških planova koji se odnose na rešavanje problema zagađenja voda i jačanje ekološke svesti i to kroz povezivanje ova dva prioriteta - jačanje svesti o značaju, potrebi i mogućnostima zaštite voda.

Specifični ciljevi

  • Motivisati decu i mlade da budu ne pasivni već aktivni učesnici u programima ekološke edukacije i da na taj način ojača njihova uloga i doprinos u zaštiti voda i održivom korišćenju vodenih resursa.
  • Razvijanje svesti kod mladih da je primenom novih tehnologija i nauke moguće uspešno rešavati probleme zagađivanja i efikasnog korišćenja voda
  • Primeniti i promovisati korišćenje multimedijalnih obrazovnih paketa –„ZELENI PAKET“ i „ DUNAVSKA KUTIJA“ širem krugu učenika i nastavnika kroz formu festivala nauke i na taj način proširiti potencijalne domete u unapređenju ekološke edukacije u školama.
  • Učenike aktivno uključiti u sprovođenje školskih planova zaštite životne sredine posebno onih koji se školuju na ekološkim smerovima i studijskim grupama
  • Inovativni metod tzv. vršnjačke edukacije primeniti u punoj meri u oblasti ekološke edukacije u svim nivoima formalnog obrazovanja


Ciljna grupa

Primarna ciljna grupa:
  • učenici nižih razreda osnovne škole I – IV razreda: 30 učenika (Oš "3. oktobar" Bor)
  • učenici viših razreda osnovne škole: 30 učenika (Oš „Desanka Maksimović" Zaječar i DMI Bor)
  • učenici srednjih stručnih škola (ekološki smerovi Tehničke škole Bor): 20 učenika
  • studenti ekoloških smerova Tehničkog fakulteta Bor: 10 studenata
Ova ciljna grupa predstavlja polaznike radionica o zaštiti voda koji će biti obučeni za vršnjačke edukatore u oblasti zaštite voda. U svakoj od partnerskoj institucija voditelj radionica/mentor informiše učenike škole o projektu, poziva ih da se prijave za učešće i vrši odabir polaznika tako da oni budu elokventni, kreativni, ekstravertni, pritom vodeći računa o ravnopravnoj zastupljenosti polova.

Sekundarna ciljna grupa:
  • mladi (učenici/studenti) posetioci naučnih manifestacija (oko 1000), nastavnici (oko 200 kao posetioci programa), roditelji i svi ostali zainteresovani građani koji će posetiti programe Noć istraživača i Festivala nauke i tribine povodom Svetskog dana ekoloških pokreta (oko 3000) ili ih pratiti preko medija. Posetioci se pozivaju na manifestacije preko škola ( roditelji, nastavnici), društvenih mreža, medija i promo materijala.
Aktivnosti:
Vrste aktivnosti koje realizacija projekta podrazumeva Kratak opis aktivnosti: Dužina trajanja aktivnosti :
Aktivnost: Priprema Radni sastanci za podelu tema i određivanja načina realizacije radionica i prezentacija, definisanje potrebnih materijala, izbor polaznika radionica 15 dana (prva polovina septembra)
Aktivnost: Realizacija radionica sa polaznicima – vršnjačkim edukatorima Voditelji realizuju radionice sa svojim grupama vršnjačkih edukatora i pripremaju prezentacije i edukativne promo materijale za Noć istraživača i festivale nauka Dva meseca (septembar i oktobar)
Aktivnost: Obeležavanje svetskih dana čistih planina i turizma Terenski rad radionica na izvorištima i gornjim tokovima reka 2 dan ( kraj septembra)
Aktivnost: Realizacija dela programa Noći istraživača u Boru i Zaječaru Izvođenje ogleda i prezentacija vezanih za korišćenje i zaštitu voda 1 dan (30. septembar –zadnji petak u septembru)
Aktivnost: Realizacija dela programa festivala nauke u Boru i Zaječaru Izvođenje ogleda i prezentacija vezanih za zaštitu voda 2 dana u novembru
Aktivnost: Obeležavanje Svetskog dana ekoloških pokreta Prezentacija o aktivnostima na zaštiti voda i rezultatima projekta na Svetskom danu ekoloških pokreta 1 dan (novembar)
Aktivnost: Medijska kampanja Kontakti sa medijima, postavljanje i ažuriranje stranica na Internetu, društvene mreže, izrada i distribucija promo materijala 3 meseca (tokom celog projekta)
Aktivnost: Monitoring i evaluacija Praćenje i dokumantovanje svih aktivnosti, izrada i analiza evaluacionih upitnika, izrada i prezentacija izveštaja 3 meseca (tokom celog projekta)


Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije podržalo je projekat sa 210.000 din, dok ostala sredstva obezbeđuju Društvo mladih istraživača Bor, partneri i učesnici programa Karavana nauke Timočki naučni tornado - TNT 2016.


Pogledati više na:
Karavana nauke
DMI Bor

Društvo mladih istraživača
19210 Bor, 3.Oktobar 71 Tel. +381(30)444-241
e-mail: mibor@ptt.rs


design:Vasic
copyright © 2001-2015. DMI Bor; all rights reserved.
datum izmene stranice/last modified: 20.04.2015.