Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Pogledajte i ostale strane na našem sajtu
 
Detalji o kampanji

Program

Aktivnosti

Pregled aktivnosti

Ciljna populacija

Rezulati aktivnosti Kampanje
Poverty Reduction through Sustainable Usage of Natural ResourcesSmanjenje siromaštva održivim korišćenjem prirodnih resursa

Pogled na Stol sa Gornjanske visoravni
Pogled na Stol sa Gornjanske visoravni

Društvo mladih istraživaca Bor je pokrenulo više inicijativa radi pripreme i realizacije strategije održivog razvoja borske sredine. Zato želi da, pored rešavanja održivog razvoja rudarske proizvodnje, doprinese održivom razvoju očuvanih prostora prirode u okolini Bora i istočnoj Srbiji jer su do sada ovi potencijali bili nedovoljno korišćeni. Da bi takvo opredeljenje i realizovalo Društvo mladih istraživača Bor pripremilo je projekat "Kampanja za smanjenje siromaštva održivim korišćenjem prirodnih resursa". Projekat je podržala Svetska banka – Kancelarija u Beogradu u okviru svog programa malih grantova za NVO.

Cilj projekta je jačanje svesti o strategijama i mogućnostima za smanjenje siromaštva koje obezbeđuje održivo korišćenje prirodnih resursa u seoskim područjima Borskog okruga, sa naglaskom na veće uključivanje mladih kao i ostalih stanovnika ovih područja u procese lokalnih ekoloških akcionih planova i programa održivog razvoja. Poseban cilj je animiranje mladih da se više uključuju u programe obuke koje realizuju stručne institucije kao što su Regionalni centar za kontinuirani obrazovanje, Centar za poljoprivredna i tehnoloska istraživanja, zatim odgovarajući organi opštinske uprave, NVO i druge instituicije.

Osnovne aktivnosti u okviru projekta su:

  • radionice koje ce biti održane u 6 sela radi pokretanja inicijativa za veće korišćenja prirodnih resursa i formiranje lokalnih partnerstava,
  • obuka mladih poljoprivrednika putem više seminara: o sakupljanju i gajenju lekovitog bilja, pečuraka, autohtonog voća, tradicionalnog stočarstva, prerade mleka, organizovanja seoskog i ekoturizma,
  • anketa učesnika radionica, seminara i ostalih stanovnika,
  • obeležavanje značajnih ekoloških datuma od značaja za projekt ( 22. maj Svetski dan biodiverziteta, tema: Klima, hrana i zdravlje, 26. septembar Svetski dan čistih planina, 27. septembar Svetski dan turizma, 4. oktobar Svetski dan habitata – tema: Gradovi –pokretaci ruralnog razvoja, i 16. oktobar Svetski dan hrane – tema: Biodiverzitet za sigurnu (zdravu) hranu, što treba da se poveže sa organskom poljoprivredom ),
  • medijska kampanja za zaštitu čitavog područja kao područja očuvane prirode i njegov održiv razvoj,
  • animiranje stručnjaka i naučnih radnika da daju doprinos održivom razvoju ovog područja kroz radove na naučno-stručnom skupu “Ekološka istina”.

Ove aktivnosti ce obezbediti jačanje organizovanosti seoskih zajednica i NVO i motivisati i osposobiti stanovnike sela, posebno mlade, na područjima očuvane prirode u blizini «crnih ekoloskih tački» kao što su Bor i Majdanpak, na veće učešće u svim aktivnostima lokalnih zajednica čiji je cilj da se obezbedi priprema i realizacija lokalnih ekoloških akcionih planova, lokalnih inicijativa za smanjenje siromaštva, lokalnih akcionih planova zapošljavanja i strategija održivog razvoje (lokalne agende 21) a na bazi održivog korišćenja obnovljivih prirodnih resursa.

Ciljna populacija projekta su stanovnici seoskih područja na tromeđi opština Bor, Majdanpek i Negotin, posebno mladi koji se nisu još opredelili i osposobili za korišćenje prirodnih resursa kojima raspolažu njihove sredine. Biće obuhvaćena sela: Gornjane, Luka, Tanda, Bučje, Rudna Glava, Vlaole.

Rezultati aktivnosti biće mereni brojem i kvalitetom pokrenutih incijativa i predloga na radionicama, ocenama i stavovima iz ankete, ugrađivanjem pokrenutih inicijativa u lokalne ekološke akcione planove, lokalne inicijative smanjenja siromastva i strategije održivog razvoja, kroz realizaciju zaštite planinskog područja Stola, Velikog i Malog Krša i Deli Jovana na kome će se odvijati projekt kao parka prirode, kroz opredeljivanje mladih i ostalih stanovnika sela za održivu odnosno organsku poljoprivredu i eko turizam, kroz formiranje partnerstva u selima za održivi razvoj.

Saznanja i rezultati koji proisteknu u toku projekta biće saopštavani javnosti preko medija, preko sajta DMI i elektronskih mreža, saopšteni na naučnostručnom skupu, objavljeni u zborniku radova, korišćeni za izradu lokalnih ekoloških akcionih planova, lokalnih inicijativa za smanjenje siromaštva i lokalnih strategija održivog razvoja, za pokretanje inicijativa za zaštitu pojedinih područja očuvane prirode i njihovog održivog korišćenja.

Ove aktivnosti će se nastaviti i nakon realizacije projekta. DMI Bor namerava da se osposobi da zajedno sa Planinarskim društvom "Crni Vrh" upravlja zaštićenim planinskim područjem, da dalje razvije saradnju sa lokalnim mesnim zajednicama i ojača svoje organizacione oblike (klubove) u njima, da kroz partnerstvo na nivou mesnih zajednica, opština i okruga obezbedi da se inicijative za smanjenja siromaštva putem održivog korišćenja prirodnih resursa na ovom podrucju ugrade i realizuju kao deo buduće staregije održivog razvoja. Takodje, DMI Bor želi da nastavi saradnju sa ostalim partnerskim NVO: Aktivom za lekovito bilje «Menta» Bor, Agencijom za ruralni razvoj «Agroprojekt» Zaječar, Udruženjem za lekovito bilje SCG «Dr Jovan Tucakov» Sokobanja, udruženjima poljoprivrednika i dr.

home     vrh strane


Društvo mladih istraživača
19210 Bor, Đorđa Vajferta 11 Tel. +381(30)25-241
e-mail: mibor@ptt.yu


design:Vasic
copyright © 2001-2004. Etos; all rights reserved.
datum izmene stranice/last modified: 18.07.2004.