Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva
 

O nama

Aktivnosti

Projekti

Kampanje

EkoBor - bilten Ekološkog kluba

Arhiva

Korisni linkovi

Kontakt


Odgovorite na našu anketu i učestujte u sastavljanju novog Lokalnog ekološkog plana opštine Bor


Klimatske promene

Klimatske promene


Ekološki dani Bora

Eko-dani


Posetetite stranice
projekta Oplanetise!


AKADEMIJA ODRŽIVOSTI


Dobrodošli na našu WEB stranu!

IX Festival obrazovanja i učenja odraslih u Boru

19 novembar 2015, Bor

OKVIRNI PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH U OPŠTINI BOR ZA 2016. GODINUOKVIRNI PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH U OPŠTINI BOR ZA 2016. GODINU pripremljen je u okviru IX Festivala obrazovanja odraslih 2015. koji je organizovalo Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa Društvom obrazovanja odraslih iz Beograda i partnerima - organizatorima obrazovanja odraslih u Boru. Program je pripremljen na osnovu rasprava koje su organizovane na prošlogodišnjem festivalu pod nazovom "Bor - grad koji uči" kao i na osnovu pripremnih sastanaka ovogodišnjeg festivala, gde su posebno sagledavani aspekti obrazovnih potreba odraslih, programski, organizacioni, tehnički i prostorni kapaciteti za realizaciju obrazovnih programa.

Za uspešnu realizaciju obrazovanja odraslih za borsku sredinu je osnovno sagledati dobro obrazovne potrebe različitih grupa odraslih jer su one različite zavisno od mnogih aspekata - mesta življenja (grad, selo), doba starosti, radno angažovanje, ekonomski status, nivo društvenog angažovanja i dr., zatim ponuditi obrazovne programe koje pokrivaju ove potrebe i obezbediti određene uslove njihove realizacije. Pored velikog značaja podrške lokalne samouprave veliki značaj ima i umrežavanja samih organizatora obrazovanja odraslih i to posebno nevladinih organizacija i udruženja građana koja se bave obrazovanjem međusobno i sa obrazovnim i kulturnim institucijama - školama, bibliotekom, muzejom, medijima i dr. Na taj način, zajedničkim snagama umnogome se mogu rešavati problemi preklapanja programa, pogrešnog sagledavanja pravih obrazovnih potreba, korišćenja opreme i prostora i dr.

Kada se radi o obrazovnim potrebama za uspešnu realizaciju okvirnog programa obrazovanja odraslih neophodno je:
- neprekidno sagledavati obrazovne potrebe starijih ljudi na selu (problem starenja sela) kako u pogledu njihovog osposobljavanja za obavljanje poiljoprivrednih, proizvodnih i uslužnih delatnosti radi ostvarivanja dopunskih prihoda, tako i u pogledu njihovog društvenog, kulturnog i humanitarnog angažovanja (aktivno starenje)
- sagledavati obrazovne potrebe starijih ljudi za korišćenje savremenih IKT ne samo za bolju komunikaciju već sa poboljšanje kvaliteta života - korišćenje elektronskih servisa bančinih usluga, plaćanja komunalija, naručivanja namirnica, zakazivanja zdravstvenih pregleda i komunikacija sa lekarima
- OSI odnosno invalidna lica imaju posebne obrazovne potrebe koje se moraju precizno sagledati da bi se ponudili i realizovali prilagođeni obrazovni programi. Takođe potrebna je kontinuirana obuka i lica koja rade sa OSI
- posebno je važno dobro sagledavanje obrazovnih potreba romske nacionalne manjine
- obrazovne potreba tzv. edukatora ( kako osposobiti one koji treba da prenesu znanje drugima, naprimer nastavnike, ekološke edukatore, edukatore za profesionalnu orijentaciju i karijerno savetovanje, za rad sa starima i invalidnim licima, mladima, ljudima sa sela, roditeljima i dr.)
- NVO koje se bave obrazovanjem odraslih imaju velike potrebe za osposobljavanjem svojih članova za upravljanjem samom organizacijom (izrada i realizacija projekata, prikupljanje sredstava, organizovanje lobiranja odnosno učešća u donošenju propisa i utvršivanju javnih politika, organizovanje aktivnosti članstva i dr.), pored potrebe za osposobljavanjem predavača/trenera njihovih obrazovnih programa. Takođe neophodna je i obuka onih saradnika NVO koji će sagledavati obrazovne potrebe i pripremati odgovarajuće obrazovne programe.

Zajednica/grad koje uči ostvaruje ideju celoživotnog učenja i obrazovanja. Razvoj kompetencija (znanja, veština, stavova i ličnih svojstava) za celoživotno učenje počinje još kod učenika u redovnom obrazovnom sistemu gde nastavnik ima ulogu saveznika i vodećeg saradnika koji podstiče i usmerava učenje podstičući kod učenika preuzimanje samokontrole nad učenjem. Pri tom značajnu ulogu imaju i roditelji i lokalna sredina koji se uključuju u ovaj proces. Osim formalnog i različiti oblici neformalnog obrazovanja pružaju mogućnosti za razvoj ovih kompetencija. Edukatori – nastavnici, roditelji, predstavnici organizacija i institucija koji realizuju programe edukacije mladih moraju biti obučeni za realizaciju programa učenja usmerenih na razvoj kompetencija za doživotno obrazovanje kod mladih.

Opština Bor podržava na različite načine programe obrazovanja odraslih. U 2015. na konkurs za finansijsku podršku programima obrazovanja odraslih prijavilo se 20 udruženja građana. Podržano je 11 programa u različitim oblastima, a za ostale koji nisu podržani osnovni razlog je bio nedostatak sredstava. U toku je realizacija ovih programa ali ono što nedostaje je njihova veća vidljivost, odnosno nema dovoljno informacija kako se realizuju. Bolja informisanost o realizaciji obrazovnih programa i njihovim rezultatima predstavljala bi značajan podsticaj da lokalna samouprava nastavi i pojača podršku obrazovanju odraslih u narednom periodu.

U opštini Bor identifikovano je preko 50 organizacija i institucija - organizatora obrazovanja i učenja odraslih. Međutim, Okvirni program obrazovanja odraslih u Boru za 2016. ne sadrži programe svih postojećih organizatora obrazovanja odraslih, već samo onih koji su se aktivno uključili u pripremu IX festivala, s tim što je otvoren za dopunu programima ostalih zainteresovanih organizacija.

NARODNA BIBLIOTEKA BORU skladu sa Zakonom o bibliotečko-informacionoj delatnosti, jedan od osnovnih zadataka javne biblioteke je da pruža osnovne uslove za učenje tokom čitavog života i ostvarivanje kulturnog napretka pojedinaca i različitih društvenih grupa. U skladu sa tim, u okviru svojih programskih aktivnosti NBB u svom prostoru organizuje različite sadržaje za različite ciljne grupe.
1. Edukativne radionice za odrasle namenjena upoznavanju zainteresovanih korisnika sa domaćim digitalnim bibliotekama, repozitorijumima i  bazama podataka i načinima njihovog korišćenja
Učesnici : Odrasli zainteresovani korisnici biblioteke; u grupi okvirno 15 učesnika
2. Predstavljanje književnog stvaralaštva kao "suđenje književnosti" Borskog književnog teatra, kroz tribine i razgovore, promociju pojedinih pisaca i književnih
Učesnici: Odrasli sugrađani (oko 80 po programu), poklonici književnosti koju pišu zavičajni autori i poznati domaći i svetski književnici
3. Tribine / Radionice na temu „Kako se piše istorija“
Učesnici: Odrasli sugrađani, različitih generacija, koje ujedinjuje interesovanje za istoriju; oko 60 po tribini/radionici
4. Serija predavanja na temu porodica i kako je sačuvati Učesnici: Namenjena roditeljima adolescenata(konkretni učesnici biće određeni u saradnji sa savetima roditelja borskih osnovnih škola) ali i ostalim zainteresovanim sugrađanima raznih generacija; od 60 do 80 po predavanju
5. Promocija digitalizovane neknjiževne građe Učesnice: najširi krug građana Bora, posebno onih na koje se pojedini sadržaji odnose

Tekući program do kraja 2015. izložba : Portret kao industrijski pejzaž.

MUZEJ RUDARSTVA I METALURGIJE BORMuzej rudarstva i metalurgije Bor, kao specijalizovani muzej sve više razvija svoje obrazovne funkcije namenjene i deci i odraslima, koristeći različite klasične i inovativne forme, kako u svom prostoru tako i u okruženju.
Edukativna delatnost Muzeja rudarstva i metalurgije obuhvata različite manifestacije, radionice, stručna predavanja i vođenje kroz izložbe i postavke, čime se javnosti na pravi način prezentuju kulturne vrednosti. U skladu sa tim, u 2016. planiraju se različite programske aktivnosti za različite ciljne grupe odraslih:
1. Festival arheološkog filma
Učesnici: Odrasli zainteresovani posetioci za dostignuća u oblasti arheologije
Trajanje: 10 dana
Ukupan broj očekivanih posetilaca: oko 500

2. Festival etnološkog filma
Učesnici: Odrasli zainteresovani posetioci za etnološko nasleđe
Trajanje: 10 dana
Ukupan broj očekivanih posetilaca: oko 500

3. Muzeji Srbije deset dana od 10 do 10
- Izložba
Trajanje : 10 dana
Ukupan broj očekivanih posetilaca: oko 1000, različite generacije

4. Radionice"U susret Vaskrsu"
Učesnici: sugrađani različitih generacija
Trajanje: 1 dan
Ukupan broj posetilaca: oko 80

Planiraju se izložbe (arheološka, etnološka, likovna, prirodnjačka) za različite ciljne grupe. Tekuća aktivnost u novembru i decembru 2015.:
IZLOŽBA "Nebeski letači" u saradnji sa Prirodnjačkim muzejom iz Beograda:

CENTAR ZA KONTINUIRANO OBRAZOVANJE ODRASLIH – Tehnička škola BorKao organizaciona jedinica Tehničke škole, Centar se bavi pružanjem usluga neformalnog obrazovanja kao organizovanih procesa učenja na osnovu posebnih programa, radi sticanja znanja, vrednosti, stavova, sposobnosti i veština sa ciljem unapređenja ličnog razvoja odraslih, zapošljavanja i drugih socijalnih aktivnosti.

Tehnička škola je javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, na osnovu verifikacije Ministarstva prosvete. Centar ima u ponudi preko 100 različitih programa obuke
Na zahtev građana, posebno nezaposlenih, poslodavca ili organizacije nadležne za poslove zapošljavanja, kao i lokalne zajednice ili državnih organa, Centar može obavljati sledeće aktivnosti:

1. sprovođenje programa obrazovanja odraslih (izradu i realizaciju obuka iz različitih područja rada proizvodnja i prerada hrane, lične usluge, grafičarstvo, hemija, rudrastvo i geologija, mašinstvo, metalurgija, informatika itd.) po narudžbini poslodavca ili polaznika;
2. ocenjivanje i ispiti;
3. priznavanje prethodnog učenja koje odgovara standardu ključnih ili stručnih kompetencija

DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČAVeći broj različitih obrazovnih programa na području zaštite životne sredine, klimatskih promena i održivog razvoja Društvo mladih istraživača Bor je koncentrisalo u kompleksan program "Ekološki dani Bora 2016.", koji organizuje u saradnji sa Kancelarijom za životnu sredinu opštine Bor i velikim brojem ostalih partnera.
Program je pokrenut pre više od deset godina (2003.) kao nastavak prethodnog programa "Dani mladih istraživača". Realizuje se svake godine kroz različite oblike: tribine, promocije i prezentacije, izložbe, izlete, naučno-stručne skupove, ulične manifestacije, konkurse, takmičenja u znanju, festivale nauke i reciklaže i dr. na različite ekološke teme a povodom značajnih međunarodnih, nacionalnih i lokalnih ekoloških datuma. U 2016. godini obuhvata trideset i dve teme povodom svakog značajnog ekološkog datuma, počev od Svetskog dana ekološke edukacije 26. januara do Međunarodnog dana planina 11. decembra ( u proseku 2 do 3 programa mesečno).
Ovi programi usmereni su ka mladima i ka odraslima – nastavnicima, roditeljima, predstavnicima javnih i kulturnih institucija i ostalim građanima. Svaki program osmišlja i realizuje određena institucija i u samoj priprenoj fazi neophodno je edukacija realizatora programa radi uspešnog ostvarivanja ciljeva programa. Kada se u realizaciju programa uključuju mladi počinje se od edukacije edukatora koji dalje vode mlade kroz ovaj proces i prenose ga na posetioce – građanstvo koje posećuje realizaciju programa.

Učesnici: Prosečno je pedesetak učesnika po tribini i izletu, a više stotina i hiljada na uličnim manifestacijama, izložbama i festivalima.

Tekuće aktivnosti u okviru Ekoloških dana Bora 2015. u novembru i decembru 2015.:
Programi obeležavanja svetskih dana ekoloških pokreta 17. 11., zaštite zemljišta 5.12., volonterizma 5.12. i planina 11.12. 2015.

GRAĐANSKA ČITAONICA : "EVROPA"Udruženje Građanska čitaonica "Evropa" deluje od 1997. godine sa glavnim programima edukacije za odrasle, izdavačkom delatnišću i organizacijom medijskih kampanja.
U 2015. od februara do novembra realizuje program obuke Roma kroz Školu novinarstva za Rome (dvadeset tema, od kojih je najviše obrađivana tema Radno angažovanje Roma, a završna tema je Legalizacija romskih naselja)
U 2016. godini planirani su sledeći programi obrazovanja odraslih:
1. Škola veb novinara, za deset polaznika
2. Škola energetske efikasnosti, za 20 polaznika
3. ECDL obuka iz informatike, do 20 polaznika
4. Obuka za razvoj veština za zapošljavanje, do 20 polaznika

Prijave zainteresovanih na 030 422 386, Kralja Petra I 23, meil evropa@kcbor.net

GERONTOLOŠKO DRUŠTVO BORProgram kontinuiranog obrazovanja starijih ,, ZNANJEM PROTIV PREDRASUDA,,

Cilj programa je praćenje primene informatičke tehnologije, stvaranje uslova za edukaciju i bolju komunikaciju starih kroz atraktivne programe informatičke obuke u skladu sa njihovim potrebama, interesovanjima i mogućnostima, a u funkciji aktivnog starenja
Zbog nedovoljne uključenosti u obrazovanje, nedovoljnog poznavanja i korišćenja IKT u svakodnevnom životu, posebno interneta, stara lica imaju potrebe za uvođenjem aktivnosti kao što je informatička obuka starih. U okviru ove aktivnosti predviđen je kontinuirani informatički kurs za grupe od 15 polaznika sa stručnim predavačem. Zasniva se na praktičnim vežbama polaznika u korišćenju različitih mogućnosti koje pruža ineternet – elektronska komunikacija - sa udaljenim članovima porodice, sa lekarom, prodavnicama, elektronsko plaćanje, društvene mreže, informisanje, obrazovanje, međusobna komunikacija starih i sl. To bi bila prilika da starije osobe - polaznici kursa , nauče nešto novo, a da zatim to prenesu svojim vršnjacima i time prošire obim informatičke obuke, razvijaju međugeneracijski dijalog, ujedno podstičući motivaciju i promovišući aktivnu i kreativnu starost ( vršnjačka edukacija).
Obuka bi se odvijala u prostoru Kluba za stara lica i sa opremom koju poseduje klub.

Prijave zainteresovanih: Klub za stara lica, Penzionerska 1, 030 425 052

Tekuća aktivnost krajem 2015.: Škola praktične primene informatike - kako ostvariti kontakt sa lekarom putem savremene informatike

POKRET ZA NOVO DOBAPokretb za novo doba je novoformirano udruženje građana koje, pored ostalih aktivnosti, želi da razvije i obrazovne programe. U 2016. predviđena su dva stalna programa obrazovanja odraslih:

1. Seminar za izradu projekata i biznis planova.

U aktivnosti udruženja PZND-a uključio se veliki broj nezaposlenih, za koje je uočeno da ne poseduju znanja potrebna za razvoj preduzetništva, pripremu projekata i biznis planova neophodnih za osnivanje malih preduzeća, zanatskih radnji i drugih oblika preduzetništva. Seminar je namenjen upravo toj strukturi korisnika. Seminar će biti organizovan u trajanju od dva dana, više puta tokom godine. Pored predavanja o izradi projekata i biznis planova, seminar će sadržati i radionice, na kojima će učesnici vežbati na konkretnim primerima projekata i biznis planova kako se rade ovi dokumenti. Svaki polaznik seminara će imati zadatak da izradi jedan projekat ili biznis plan. Predavači će biti saradnici PZND-a.
Seminar će obuhvatiti 15 učesnika iz redova nezaposlenih članova udruženja PZND i drugih zainteresovanih odraslih gradjana.

2. Serija tribina pod nazivom „ Nove potrebe i mogućnosti u razvoju poljoprivrede Borskih sela „

Usmeravajući svoju aktivnost prema selu i uključujući stanovnika sela u svoje programe, udruženju PZND je došlo do saznanja da se u Borskim selima ne poznaju dovoljno savremene tehnologije u poljoprivredi i da se ne koriste prirodne pogodnosti okoline Bora za razvoj poiljoprivrede. Takodje da su zemljoradničke zadruge prestale sa radom, a ne postoji znanje o novim oblicima udruživanja, kao i da se posebno neshvataju posledice klimatskih promena na poljoprivredu i mogućnosti adaptacije poljoprivrednoj proizvodnji. Poseban je problem kako staračka domaćinstva koja sve više dominiraju u Borskim selima da nastave da se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
Serija tribina obuhvatiće u proseku 15 - 20 učesnika po tribini u 12 sela Borske opštine Svaka tribina će trajati u proseku 2 sata, i biće u zavisnosti od interesovanja organizovana u svakom selu (12 sela) i po potrebi više puta, a pored upoznavanja sa temom učesnici će imati prilike da postavljaju pitanja, da razresavaju dileme, da dobiju savete u rešavanju datih problema u poljoprivrednom domaćinstvu i sl. Teme koje će obuhvatiti serije tribina su:

a) Organska proizvodnja
b) Neophodnost udruživanja kao uslov za brži razvoj poiljoprivredne proizvodnje.
c) Prilagodjavanje poljoprivredne proizvodnje klimatskim promenama.
d) Uslovi za proizvodnju lekovitog bilja na teritoriji Borske opštine.
e) Psiho-socijalna prodška starim licima na selu, posebno u poljoprivrednim domaćinstvima.

Serija tribina obuhvataće u proseku 15 - 20 učesnika po tribini. Predavači će biti saradnici PZNDa.Krajem 2015. odvija se aktivnost na obilasku sela i ispitivanju konkretnih obrazovnih potreba pojedinih kategorija seoskog stanovništva i uslova za organizivanje serije tribina.

AKADEMSKI KULTURNI KLUB TEHNIČKOG FAKULTETAAkademski kulturni klub Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu se bavi promocijom i negovanjem svih vrsta umetnosti kroz različite kulturne aktivnosti i obrazovne programe: izložbe, književne i muzičke večeri, škole poezije, slikarstva, grafike, web dizajna, pravilnog recitovanja i dr. samostalno ili u saradnji sa partnerima.

Orgnizacije još uvek nema formalni status a pokrenuta je u februaru mesecu 2014. godine povodom obeležavanja Dana studenata na Tehničkom fakultetu u Boru, kao rezultat opredeljenja da tehnička inteligencija koja radi i školuje se na Tehničkom fakultetu proširi svoje vidike kroz različite kulturne i obrazovne programe.
Profil učesnika i veličina grupa: 50 učesnika (studenti, asistenti, profesori i zaposleni na Tehničkom fakultetu u Boru) kao i ostali zainteresovani građani prilikom nastupa u okviru partnetrskih aktivnosti ( programi Ekoloških dana Bora, festivali nauke i dr.). Koristiće se prostori narodne biblioteke, Studentskogh centra, Tehničkog fakulteta, škola i dr.

Akademski kulturni klub Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu, u daljem periodu će nastaviti uspešnu saradnju sa svojim partnerskim organizacijama, Savezom slovenačkih kulturnih zajednica Srbije i Društvom mladih istraživača Bor u cilju promovisanja kulture i svih oblasti umetnosti. Obrazovni program ove neformalne grupe će nadalje obuhvatiti školu pravilnog recitovanja i pravilnog pisanja pesama i proznih tekstova. Takođe u saradnji sa pomenutim Savezom slovenačkih kulturnih zajednica Srbije nastaviće obuku iz slovenačkog jezika i slovenačke kulture, takođe će biti zastupljena serija predavanja o istoriji Slovenije. Kao rezultat svega ovoga, u planu za 2016. godinu je izdavanje dvojezične zbirke dečjih pesama, foto izložba o planinama u Sloveniji i snimanje radio emisije o zanimljivim istorijskim činjenicama Slovenije. Kao i do sada, Akademski kulturni klub će pesmama i fotografijama svojih članova učestvovati na obeležavanjima svetskih ekoloških datuma u programu Ekološki dani Bora i festivalu nauke, koji su u organizaciji Društva mladih istraživača Bor.

Tekuća aktivnost do kraja 2015. :
Akademski kulturni klub će pesmama i fotografijama svojih članova učestvovati na obeležavanjima svetskih ekoloških datuma u programu Ekološki dani Bora 2015.

DRUŠTVO PČELARA SLATINAObrazovni program: Edukacija građana i stručno usavršavanje pčelara

Velika zainteresovanost stanovnika Slatine i ostalih sela za pčelarstvo, a pritom nepostojanje tradicije, iskustva i znanja za bavljenju pčelarstvom. Zato je započet program opšte i stručne obuke zainteresovanih. Ostvarena je veoma dobra saradnja sa Savezom pčelara Srbije koji je obezbeđivalo stručne predavače za najveći deo predavanja koja su organizovana u proseku jednom u mesec do dva.
Organizovanje serije predavanja na opšte i stručne teme iz oblasti pčelarstva, posebno na teme:. "Zazimljavanje pčelinjih zajednica“, „Borba protiv varoe - krpelj“, „Korišćenje pčelinjih proizvoda u apiterapiji“, „Prolećni razvoj pčelinjih društava“, „Značaj korišćenja meda u ljudskoj ishrani“.

Profil učesnika i veličina grupe:
Od 30 do 80 učesnika po predavanju, zavisno od konkretne teme / predavanja se održavaju u prostorijama škole u Slatrini a u slučajevima veće grupe predavanja se održavaju u Sali Doma kulture). Učesnici su pčelari, deca školskog uzrasta, mladi, nezaposleni i šire zainteresovano građanstvo

USLOVI ZA REALIZACIJU PROGRAMANa festivalu obrazovanja odraslih 2014. i u toku priprema IX festivala obrazovanja odraslih 2015. ukazano je na neke uslove koje je neophodno obezbediti da bi se program uspešno realizovao:

1. Razviti širu aktivnost na sagledavanj obrazovnih potreba različitih kategorija odraslih.

2. U redovnom obrazovnom sistemu na svim nivoima redovnog obrazovanja razvijati kompetencije učenika i studenata za doživotno obrazovanje kao i kompetencije nastavnika i roditelja da usmeravaju i obezbeđuju učenicima sticanje ovih kompetencija.

3. Iako generalno u opštini Bor nema izraženih problema sa prostorom za obuku i obrazovanje odraslih, neophodno je da lokalna zajednica obezbedi aktiviranje ili minimalnim ulaganjem osposobljavanje školskih prostora koji se ne koriste (seoske škole, slobodne učionice u gradskim školama) odnosno ustupanje organizatorima obrazovanja odraslih ukoliko škole same ili u saradnji sa partnerima već ne razviju obrazovne programe za odrasle

4. Više koristiti mogućnosti savremenih IKT i Interneta za obrazovanje odraslih

5. Nastaviti sa finansijkom pomoći i po mogućnosti povećavati visinu sredstava koja se u opštinskom budžetu izdvajaju za obrazovne aktivnosti NVO i ostalih organizatora obrazovanja odraslih

7. Obezbediti veću vidljivost obrazovnih programa za odrasle koji se nude, njihove realizacije i posebno rezultata, u čemu je nezamenljiva uloga lokalnih medija ali i novih internet medija i društvenih mreža.

8. Osposobiti rukovodstva i saradnika NVO za pripremu i realizaciju obrazovnih i drugih projekata, aktiviranje zajednice u pravcu kontinuiranog učenja, prikupljanje sredstava i sticanje neophodnih andragoških znanja potrebnih za obrazovanje odraslih.

9. Formirati koordinacioni odbor predstavnika zainteresovanih organizatora obrazovanja odraslih u opštini koji bi koordinirao obrazovne programe, pružao pomoć organizatorima obrazovanja, povezivao potencijalne partnere i dr.

Okvirni program pripremilo:
Društvo mladih istraživača Bor


Društvo mladih istraživača
19210 Bor, 3.Oktobar 71 Tel. +381(30)444-241
e-mail: mibor@ptt.rs


design:Vasic
copyright © 2001-2015. DMI Bor; all rights reserved.
datum izmene stranice/last modified: 20.04.2015.