Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva
 

Početna strana

O nama

Aktivnosti

Projekti

Kampanje

EkoBor - bilten Ekološkog kluba

Arhiva

Mediji o nama

Aktivnosti srodnih organizacija

Korisni linkovi

Kontakt


Arhiva

Metaregistar dokumenata i informacija od značaja za životnu sredinu
- u posedu DMI Bor -

Ekoregistar, odnosno Nacionalni metaregistar za informacije o životnoj sredini, predstavlja bazu podataka i portal ka postojećim bazama i dokumentima sa informacijama iz oblasti životne sredine, uspostavljen da bi se javnosti omogućio brz i jednostavan pristup informacijama o životnoj sredini i poboljša dostupnost informacija iz ove oblasti široj javnosti. Društvo mladih istraživača se odazvalo pozivu Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije i Agencije za zaštitu životne sredine i pružila na uvid sve resurse od značaja za ovu oblast.

Naziv dokumenta ili baze podataka Formati u kojima se dokument nalazi (rukopis, štampani, elektronski, na internetu)
Lokalni ekološki akcioni plan Bor Štampano izdanje, i na sajtu DMI http://www.mibor.rs/projekti/leap/index.html

Okružni ekološki akcioni plan Borskog okruga

elektronski
Lokalni akcioni plan upravljanja otpadom opštine Bor http://www.oplanetise.mibor.rs/lokalni%20plan%20otpada.doc

Zbornici radova naučno stručnog skupa o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina“  2005-2011

Štampani zbornici

http://www.eco-ist.rs/preuzimanjesr.html
Radovi naučno stručnog skupa „Ekološka istina“ 2004 i 2003

Štampani zbornici
http://www.mibor.rs/kampanje/resursi/ekoist.html

http://www.mibor.rs/arhiva/index.html
Zbornici radova naučno stručnog skupa o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina“ i „Ekološka istina“ 1993 - 2003 Štampani zbornici

Elaborat o zaštiti planinskog područja Stola, Velikog i Malog krša i Deli Jovana

Rukopis (kopirano)  i na INTERNETU

http://www.mibor.rs/kampanje/resursi/elaborat.html

Preliminarna bibliografija o prirodi Karpatske Srbije – monografija

Štampano izdanje
i na Internetu

http://www.mibor.rs/projekti/bibliografija/index.html

Demo baza podataka kvaliteta otpadnih voda u Boru za 2005

http://www.mibor.rs/projekti/demo-projekat/baza.asp

Bilten EKOBOR br. 16  za  oktobar-decembar 2005

Štampano izdanje i  internet izdanje

http://www.mibor.rs/ekobor/ekobor16_1.html
Bilten Ekobor br. 1-4 za 2002

Štampano izdanje i Internet izdanje

http://www.mibor.rs/st/ekobor.html

Monografija: Nove tehnologije za čistiji Dunav

http://www.mibor.rs/pdf/brosura.pdf

Katalog novih tehnologija

Štampano izdanje

Okrugli sto: Prirodni resursi i siromaštvo

http://www.mibor.rs/projekti/sss/index.html

Projektne osnove učešća javnosti u donošenju lokalnih ekoloških akcionih planova – brošura Štampani izdanje i na Internetu  http://www.mibor.rs/projekti/leap/pdf/brosura_anketa.pdf

Zlotska klisura

Istraživački elaborat

Projekat:
Učešće lokalne zajednice u kontroli zagađenja rudničkim vodama

Rukopis i na Internetu

http://www.mibor.rs/projekti/rudvod/index.html

Projekat:
B – O – R (Bolje održive reke)
(Better Optained Rivers) – Smanjenje zagađenja Dunava

Rukopis i na Internetu

http://www.mibor.rs/projekti/dunav/index.html

Projekat:

  Poboljšanje pristupa informacijama i učešće javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini – Smanjenje zagađenja Dunava

Rukopis i na Internetu

http://www.mibor.rs/projekti/demo-projekat/index.html

Projekat:
Smanjenje siromaštva i životna sredina

http://www.mibor.rs/projekti/sss/index.html

Projekat:
“Kampanja za smanjenje siromaštva održivim korišćenjem prirodnih resursa”

Rukopis i na Internetu

http://www.mibor.rs/kampanje/resursi/index.html

Projekat:
Kampanja za formiranje Lokalnog ekološkog parlamenta

Rukopis i na Internetu

http://www.mibor.rs/kampanje/lep/index.html

Projekat:
Kampanja “Ekološka svest za novi milenijum”

Rukopis i na Internetu

http://www.mibor.rs/st/zakon.html

Projekat:

„OPLANETI SE! RECIKLIRAJ: 
Bor je za Bolje Organizovanu Reciklažu“

Rukopis i na Internetu

http://www.oplanetise.mibor.rs/projekat1.aspx
Baza podataka o kvalitetu voda reka na teritoriji opštine Bor 1992 – 2000 Elektronski u Excelu
Hidrogeološke karakteristike šire okoline Bora – monografija Štampana brošura

Rudničke vode i životna sredina

Izveštaj projekta, kopirano i elektronski

Spisak evidentiranih makromiceta okoline Bora

Istraživački izveštaji, sveska 1

kopirano
Fauna Gastopoda (Mollusca) okoline Bora

Istraživački izveštaji, sveska 1 i 4

kopirano

Fauna dnevnih leptira okoline Bora (Lepidoptera: Rhopalocerae)

Istraživački izveštaji, sveska 3

kopirano
Fauna osolikih muva (Diptera: Syrphidae) Dubašnice

Istraživački izveštaji, sveska 3 i 4

kopirano
Istraživanje fosilne faune kučmenjaka borskog područja

Istraživački izveštaji, sveska 3

kopirano
Sastav i populaciona dinamika faune sisara na bordkom području

Istraživački izveštaji, sveska 3

kopirano
Trematofauna i ishrana bezrepih vodozemaca Dubašnice Istraživački izveštaji, sveska 4
Populaciona istraživanja sisara borskog područja

Istraživački izveštaji, sveska 4

kopirano
Hidrobiološka istraživanja podzemnih voda – istraživanja zooplanktona

Istraživački izveštaji, sveska 4

kopirano
Pregled utvrđenih vrsta dnevnih leptira borskog područja  elektronski
Ekološka istraživanja borskog područja Pregledni izveštaj za 1994, elektronski
Projekat Flora i fauna Beljanice elektronski
Flora i fauna Beljanice Istraživački izveštaji 1996/97 elektronski
Ekološka istraživanja borskog područja

Izveštaji za 1996., sveska 5, elektronski

Katastar speleoloških objekata Dubašničkog krasa štampano
Speleološki objekti Dubašnice i uticaj antropogenog faktora na njihovu degradaciju, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja” Izbor preliminarnih izveštaja za četvrtu istraživačku godinu, 5, elektronski
Kras Dubašnice, Gornjana i Majdanpeka – pećine, jama, kraška hidrografija Monografija, stampano izdanje

Ovaj Metaregistar nalazi se i na strancama Foruma DMI Bor gde će biti stalno dopunjavan a nalaziće se uskoro i na odgovarajućem sajtu Ministrarstva za životnu sredinu. Svi zainteresovani za uvid i korišćenje pojedinih dokumenata mogu se obratiti Društvu mladih istraživača Bor meilom na mibor@ptt.rs, porukom na Forumu DMI, zahtevom na Facebook stranici DMI i pismom na adresu DMI Bor, ul. 3. oktobra 71, 19210

"Ekoistina 2004" - Zbornik radova (PDF)

Plenarna predavanja

Stevan Stanković Ekološki aspekt prirode Bora i okruženja PDF-120 kB download

Rad po sekcijama
Zaštita i očuvanje prirodnih vrednosti

Predrag Jakšić sekcijsko predavanje Razvoj pasivnog biološkog monitoringa u Lazarevoj (Zlotskoj) pećini PDF-189 kB download
Danijela Avramović Novica Ranđelović Dušanka Mitić-Stojanović Živorad Jeremić Zaštićena prirodna dobra Homoljske kotline PDF-112 kB download

Tehnologije i stanje životne sredine

Radoje Pantović Zoran Marković Rudarske tehnologije i životna sredina PDF-209 kB download

Poljoprivreda

Valentina Aleksić Siniša Milutinović Miroslava Marić Nataša Đorđević Suša u Timočkoj krajini i njen uticaj na biljnu proizvodnju PDF-165 kB download
Nataša Djordjević Miroslava Marić Valentina Aleksić Slavica Dželatović Upotreba organskog đubriva
- glistenjaka u organskoj poljoprivredi
PDF-124 kB download

Urbana ekologija

A.G. El Samrani, B.S. Lartiges, J. Ghanbaja, J. Yvon (France) SPECIATION AND REMOVAL OF TRACE ELEMENT CARRIERS IN COMBINED SEWER OVERFLOWS PDF-84 kB download

Ekološki menadžment (pravo, ekonomija i standardizacija)

Milovan Vuković Dragan Ranđelović Vrednosti životne sredine kao sastavni deo političkog procesa PDF-139 kB download

Ekološka etika, ekološko vaspitanje, NVO i životna sredina

Milovan Vuković Predmet korozije i zaštite metala kao deo programa inženjerstva zaštite životne sredine PDF-110 kB download
Miroslav Tadić
Marina Ilić
Miloš Jarić
Tijana Spasić
Letnji ekološki kamp "Đerdap 2003", grupa za rad sa lokalnim zajednicama PDF-179 kB download

Održivi turizam

Stevan Stanković Zaštita prirode i održivi turizam PDF-107 kB download
Sanja Ćirković Održivi turizam i zaštićena prirodna baština Srbije i Crne Gore PDF-103 kB download
Danijela Avramović Dragan Spasić
Jelena Marjanović Novica Ranđelović
Potencijali za razvoj ekoturizma u Parku prirode "Stara Planina" PDF-153 kB download
Mirčeta Vemić Uticaj geografskog položaja na zaštitu okruženja Carske bare i razvoj turizma PDF-150 kB download

Posebne sesije
Naučno - istraživački projekti

Milan Radovanović
Željko Bjeljac
Eko turizam jugoistočne Srbije u funkciji intenzivnijeg razvoja i transgranične saradnje PDF-182 kB download
Dragan Ranđelović
Milan Trumić
Toplica Marjanović
Bolje održive reke: Kampanja za primenu novih tehnologija u rudnicima dunavskog sliva koje smanjuju zagađenje teškim metalima i obezbeđuju održivu proizvodnju PDF-108 kB download
Vesna Milenović
Lela Janjić
Gordana Milovanović Valentina Živanović
Za čisitiji sliv Moravice i Dunava PDF-136 kB download

Nacionalni i lokalni ekološki akcioni planovi

Marina Ilić (SCG)
Dariusz Kobus (United Kingdom)
Metodolija izrade Nacionalnog ekološkog akcionog plana PDF-120 kB download
Milan Trumić
Toplica Marjanović Dragan Ranđelović
Proces implementacije LEAP-a za Bor PDF-118 kB download

Naučni podmladak

Branko Blagojević Mentor: Milan Trumić Tehnologija reciklaže papira PDF-110 kB download
Robert Jogrić
Mentor: Milan Trumić
Reciklaža akumulatora PDF-138 kB download
Dragana Ranđelović Mentor: Nataša Atanasov Uređenje školskih dvorištva u funkciji ekološke edukacije PDF-116 kB download
Goran Stanković Mentor: Milan Trumić Recikliranje građevinskog otpadnog materijala PDF-179 kB download
Dejan Stojanović Dragan Stojanović Mentor: Milan Trumić Tehnologije reciklaže automobila PDF-182 kB download
Miloš Stanić
Mentor: Nataša Atanasov
Hidroekološka ispitivanja Crnog Timoka 2003. PDF-151 kB download
Aleksandar Disterlo Mentor: Žan Disterlo Dani Brestovačke banje PDF-138 kB download
Dragana Nikolić Mentor: Milutin Lješević Princip ustanovljenja parkovskih fitocenoza u Boru PDF-151 kB download

home    vrh strane

"Ekoistina 2003" - Zbornik radova (PDF)

Posebne sesije
Nacionalni i lokalni ekološki akcioni planovi

Miloš Katić Lokalni ekološki akcioni planovi u Srbiji - problemi u dosadašnjoj praksi PDF - 39 kB download
Živorad Milićević Problem racionalnog korišćenja mineralnih sirovina u okviru LEAP-a Bor PDF-66 kB download
Milan Trumić
T. Marjanović
Lj. Marković
Prezentacija SoE izveštaja na Internetu (CEROI program) PDF - 140 kB download
Ljiljana Marković
T. Marjanović
M. Trumić
DPSIR metoda kao osnova LEAP dokumenta PDF - 80 kB download
Dragan Ranđelović Reforma obrazovanja, ekološka edukacija i LEAP proces u opštini Bor PDF - 54 kB download
Sonja Pavlović -Veselinović
A. Tasić
Lokalni ekološki akcioni plan opštine Niš - humano projektovanje prostora PDF - 80 kB download

home    vrh strane


Društvo mladih istraživača
19210 Bor, Đorđa Vajferta 11 Tel. +381(30)25-241
e-mail: mibor@ptt.yu


design:Vasic
copyright © 2001-2004. Etos; all rights reserved.
datum izmene stranice/last modified: 18.07.2004.